HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI TẠI TRƯỜNG HỌC

  1. Hội thảo – Tập huấn
  2. Phương Pháp giảng dạy và thực hành giảng dạy 3D
  3. Tích hợp chương trình học và giảng dạy